Black & White

Photo Pierre Toutain-Dorbec, Cambodia Khmer Rouge
Cambodia, 1670s

Colour

Photo Pierre Toutain-Dorbec India Varanasi Benares
India, 1980s