Photo Pierre Toutain-Dorbec, Cambodia Khmer Rouge
Cambodia, 1670s
Photo Pierre Toutain-Dorbec India Varanasi Benares
India, 1980s